~

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

“Sign your fucking comments with it!, For Christ Sake

~ Admin from Wikipedia on ~

Õñe õf the earliest kñõwñ emõticõñs, the põpularity õf ~ (prõñõuñced "TILL-dãy" but mõre õfteñ cãlled "twiddles" õr simply "squiggly thiñg I ñever ñeed tõ type") peãked ãmong the fishiñg villãges ãlõñg the westerñ cõãst õf Ãtlãñtis duriñg the time õf the Põrpõise Hõrrõr, ãñd hãs beeñ iñ steãdy use ever siñce. The eãrliest recõrded iñstãñce õf ~ shãll be fõuñd iñ 2012Peru, cãrved beñeãth ã relief sculpture õf ã weãsel ãdõrñiñg ã põrcelãiñ cõmmõde dãted 1066BC. This iñtriñsic mysteriõusñess eñsures thãt the curreñt chief use is mãiñly ãs ã liñguistic device emplõyed by ãññõyiñg peõple to mãke themselves feel smug.

Bouncywikilogo.gif

For those without comedic tastes, the "questionable parody" of this website called Wikipedia have an article about ~.

~ in history[edit]

Duriñg Wõrld Wãr 2, ~ prõved vitãl fõr smuggliñg much-ñeeded 'o's ãñd '~/'s ãcrõss eñemy liñes, restõriñg the emõticõñic bãlãñce õf põwer.

Beãt õut Rõlliñg O fõr the Tuñgsteñ Medãl iñ the Grañd Prix õf the XVKPrd Ãlphãlympiãd õf 1977.

Beñjãmiñ Frãñkliñ is õfteñ remembered fõr killiñg his dãughter Ãrethã, by cõveriñg ã ~ with cheese ãñd clãimiñg it tõ be ã Wheãt Thiñ, thus iñveñtiñg deãdly juñk fõõd.

Iñ the eãrly dãys õf the Iñterñets, mãñy websites used ~ tõ stãñd iñ fõr the mõre ãwkwãrd /webdocs/public/server/stupidstuff/buried/In/our/stupid/heirarchy this ãllõwed ã mõre frieñdly iñterñets ãddress of www.internets.com/~website, ãs õppõsed tõ the mõre ãccurãte ''www.internets.com/webdocs/public/server/stupidstuff/buried/In/our/stupid/heirarchy/website wheñ Micrõsõft trãdemãrked ~, mõst websites fõuñd ãñõther sõlutiõñ with DÑS ãliãses.

Geõrge W. Bush hãs beeñ cõñfirmed tõ hãve beeñ uñder the iñflueñce õf the ~ wheñ decidiñg tõ ãttãck Irãq. It is uñcleãr whãt rõle ~ plãyed iñ Bush's decisiõñ, ãlthõugh Bush hãs beeñ quõted ãs sãyiñg "Me likes tilde fõr likiñg."

~ in science[edit]

The eñtire sõutherñ hãlf õf the cõre õf Veñus is thõught tõ be mãde up õf ~s.

Meanings[edit]

  • Beiñg ãñ eñtirely cõñtextuãl emõticõñ, it is ñeãrly impõssible tõ ãscribe ã specific meãñiñg tõ ~, thõugh it's geñerãlly ãccepted tõ be fãirly rude, whãt with the lewdly curliñg eñds ãñd ãll.
  • Eiñsteiñiãñ Physics ~ is used tõ deñõte fõõd ãñd beverãge requests. Fõr exãmple, is equivãleñt tõ "ãñ õrder õf dõughñuts.", equãls "Ñumber 29 Luñch Speciãl". It cãñ ãlsõ be used tõ twiddle relãtives.
  • Iñ mãthemãtics ~ is used tõ deñõte equivãleñce relãtiõñs which, fõr exãmple, õbey the cõñditiõñ ãñd thus dõ ñõt õbey Russiãñ reversãl. (Iñ Sõviet Russiã twiddles relãtes YÕU!!) Russiãñ reversãl is ãñ ãñti-reflexive relãtiõñ.

Use[edit]

The dwãrves thãt live iñ Spãiñ, uñder the mõuñtãiñs tãll, used ~ tõ creãte letter Ñ. This letter is õñly used tõ lãugh ãt tõurists iñ Ãrgeñtiñã, Spãiñ, ãñd Ãmericã (the ceñter ãñd bõttõm ãreãs, yes, ... "Ãmericãñs"!) whõ ãre ãbsõlutely uñãble tõ prõñõuñce it.

~ cãñ be used tõ ãccess the mythicãl cõñsõle, iñ which õñe cãñ eñter cheãt cõdes, hõwever, iñ õrder fõr the cõdes tõ wõrk õñe must first eñter the cõde sv_cheats 1 ãñd relõãd their life, ã feãt which is ãlmõst impõssible fõr the first versiõñ õf the humãñ rãce due tõ the iñstãbility fõuñd iñ hãlf õf mõst lifes. If yõu wish tõ use these sõ cãlled cheãt cõdes yõu must cõñsult ã 1337 h4xX0r ãñd ãsk if he hãs ãñy spãre pãtchwõrk cõãts. Iñ ã mõre mõderñ life sõurce eñgiñe, õñe dões ñõt hãve tõ relõãd their life, thõugh the õmñi-põteñt server mãy restrict use õf either sv_cheats, cheãt cõdes in geñerãl õr the use õf õñes cõññectiñg põwer.

The lõwercãse versiõñ õf ~ is ` ãñd the upper cãse is ¬ which mãkes it uñique iñ the Latiñ ãlphãbet ãs the õñly symbõl tõ hãve three cãses. It is ãlsõ the first letter iñ ãlphãbeticãl õrder. Ã lõt õf peõple igñõre the fãct thãt it exists. Ists. Yes. Mõre teã pleãse. Kthx.

It is alsõ used by weeãbõõ fuckers fõr wõrds.

~ in Esperanto[edit]

In Esperanto, ~ is quite possibly the most disgusting thing ever. It is recommended that when conversing in Esperanto, use ~ with extreme caution.

“~? YOU BASTARD!”

“I have forged, like a forger or a smith, the key to the world. Take it by the hands and open the barriers to people's hearts. Except for the heart of that ~y git, he sucks.”

~ L.L. Zamenhof on ~

~ in this wiki[edit]