International Phonetic Alphabet

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Exploding-head.gif
/jɔ́r hɛ́d ə splód!

tú prɪvɛ́nt jɔ́r hɛ́d frə́m ə splódɪŋ, rɛ́d ðɪ́s ɪ̀nstɛ́d.


Bouncywikilogo8.gif
ðəʊz wɪðˈaʊt kəˈmiːdɪk teɪsts, ðə ˈsoʊ ˈkɒld ˈekspərts ət ˌwɪkiˈpiːdiə həv ən ˈɑːrtəkəl əˈbaʊt ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t.

ðə ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t ɪ́z ə sɛ́t ə́v fənɛ́tɪk notéʃən wɪ́tʃ símz tú hǽv bɪ́n ɪ̀nvɛ́ntəd sólli tú ənɔ̀j ɛ́niwən hú hǽd ɛ́ni sɔ́rt ə́v ɪ̀ntɛ́ntʃənz tú ǽktʃəwəli fɪ́gjər áwt háw sə́mθɪŋ ɪ́z prənáwnst. ɪ́t ɪ́z nɛ́vər júzd, ǽz ɛ́niwən hú wʊ́d hǽv ðə tájm tú lə́rn ðə fʊ́l notéʃən də́zənt hǽv ɛ́ni frɛ́ndz tú tɒ́k tú wɪθ ɪ́t.

ðə sɪ́mbəlz ə́v ðə ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t ɑ́r dɪvájdəd ɪ̀ntú θrí kǽtəgɔ̀riz: əmɛ́rəkə lɛ́tərz, wɪ́rd grík lɛ́tərz, ǽnd ə́psájd dáwn méd- ə́p lɛ́tərz.

ɛ́ni sáwnd kǽn bí rɪ́tən ɪn ðə ajpié, ɪ̀nklúdɪŋ ðə sáwnd ə́v klɪ́kɪŋ ðə tə́ŋ, nǽʃɪŋ wə́nz tíθ, ɛngédʒɪŋ ɪn ópən hɑ́rt sə́rdʒəri, dájɪŋ ə bɪ́t ɪ̀nsájd, ǽnd ívən ðə sáwnd ə́v wə́n hǽnd klǽpɪŋ.

hɪ́stəri[edit | edit source]

ɔ́rədʒən[edit | edit source]

ðə ajpié hǽz bɪ́n əráwnd ǽz lɒ́ŋ ǽz ɛ́niwən kǽn rəmɛ́mbər. ɪ́t wəz ənə́rθt ɪn gɒ́l ɪn éntʃənt tájmz, ǽnd wɛ́n ðə pípəl ə́v gɒ́l ətɛ́mptəd tú jús ɪ́t tú dəstrɔ̀j ðə rómən ɛ́mpajər, ɪ́t bǽkfɑ̀jərd, tə́rnɪŋ gɒ́l ɪ̀ntú frǽns ǽnd mékɪŋ ðɛ́r lǽŋgwədʒ ɪ̀mpɑ́səbəl tú prənáwns. dʒúljəs sízər ðɛ́n fáwnd ðə ajpié, ǽnd, ɒ̀lðó ɛ́lrɒnd tóld hɪ́m ðǽt ɪ́t wəz ívəl ǽnd mə́st bí dəstrɔ̀jd, hí dɪ́d nɑ́t lɪ́sən. hí ətǽkt ɛ́lrɒnd wɪθ ðə ajpié, ǽnd tə́rnd ɛ́lviʃ ɪ̀ntú ðɪ́s rɪ́li wɪ́rd lǽŋgwədʒ ðǽt ónli pípəl hú dónt hǽv ə lájf wʊ́d ə̀ndərstǽnd. hɪ̀stɔ́riənz spɛ́kjəlèt ðǽt ə sɪ́mələr ɪvɛ́nt əkə́rd dʊ́rɪŋ ðə bə́rθ ə́v ðə klɪ́ŋdən rés.

mɑ́dərn ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t[edit | edit source]

dɪ̀stɪ́ŋktɪv sájnɪdʒ fáwnd əráwnd pə́bz wɛ́r ónli ðə júsədʒ ə́v ðə ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t ɪ́z mǽndətɔ̀ri.

ðə lét etínθ sɛ́ntʃəri sɒ́ ə ribə́rθ ə́v ðə ajpié ǽnd drə́ŋk pɛ́zənts əráwnd ɪ́ŋglənd bɪgǽn tú ték ɪ́t ə́p, ǽz ə mínz tú dɑ́kjəmɛnt ðɛ́r krɪ́mənəl æktɪ́vətiz wɪ̀θáwt ɛ́ndɪŋ ə́p ɪn hər mǽdʒəstiz plɛ́ʒər.

hɑ̀wɛ́vər ðɪ́s dɪ́d nɑ́t wə́rk vɛ́ri wɛ́l ǽz, wɛ́n spókən áwt láwd, ɪ́t sáwndəd ɪgzǽktli ðə sém ǽz ðə ɪ́ŋglɪ̀ʃ. ðə lǽŋgwədʒ sún dájd áwt, bə́t sə́m pə́bz klɪ́ŋ tú ðɛ́r trədɪ́ʃənz ǽnd ɛnfɔ́rs ǽn ajpié ónli pɑ́ləsi. ðé kǽn bí ajdɛ́ntəfɑ̀jd báj dɪ̀stɪ́ŋktɪv sájnɪdʒ.

sɪ́mbəlz ɪn ðə ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t[edit | edit source]

ðə sɪ́mbəlz ə́v ðə ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t ɑ́r nɑ́n-jukĺɪdiən ɪ̀nsǽnətiz, ǽnd kǽnt bí grǽspt fʊ́li báj ɛ́ni bíɪŋ rəzájdɪŋ ɪn ə dɪ̀mɛ́nʃən lɛ́s ðǽn ðə twɛ́lfθ. fɔ́r sə́m rízən pípəl ɪn ðə twɛ́nti- θə́rd dɪ̀mɛ́nʃən sə́dənli ɑ́rənt ébəl tú grǽsp ɪ́t, bə́t ðɛ́n ɪn ðə twɛ́nti- fɔ́rθ jú kǽn grǽsp ɪ́t əgɛ́n. ɪ́ts wɪ́rd. bə́t hɪ́rz ǽn óvərvjù ə́v ɒ́l ə́v ðɛ́m:

  • ɹ - ə́psájd-dáwn "ɑ́r". prənáwnst lájk ǽn "ɑ́r", ɪksɛ́pt ə́psájd dáwn.
  • tʰ - tHH. kɑ́nsənənt-rilís dɑ̀jəkrɪ́tək.
  • a - é. prənáwnst lájk sɛ́vən "ɛ́n"z ɪn səksɛ́ʃən.
  • ẽ - skwɪ́gəl-í. twɪ́st jɔ́r tə́ŋ ɪn ə jú- ʃép ǽnd mék ðə sáwnd ə́v ə hɑ́rtbròkən dʒərǽf.
  • ʄ - ɪ̀mpɑ́səbəl tú drɒ́ ɛ́f. prənáwnst lájk ðə ɛntájərti ə́v ðə Brennu Njal's sɑ́gə, ɪksklúdɪŋ ɛ́vəri fɪ́fθ wə́rd.
  • s͢θ - ə. prənáwnst lájk ét "ɛ́n"z ɪn səksɛ́ʃən.
  • aĦ - dʒɑ́r-dʒɑ́r. drɒ́ bǽk ðə tə́ŋ ǽnd tʃók ɑ́n ə bégəl.
  • Ɗ/Ƌ Ə/Ǝ Ɠ Ħ Ɯ Ɲ Ɵ Ʈ Ʊ Ʋ Ʒ - dʒé. prənáwnst ðə wé ɪ́t lʊ́ks.
  • bajlǽb̀ilz sə́tʃ ǽz bí (lájk ə pí sáwnd) pí (lájk ə bí sáwnd), ðə sáwnd ɪn ɪ́ŋglɪ̀ʃ nón ǽz tíétʃ ǽnd sɛ́vrəl grík lɛ́tərz mé bí tɑ́ksɪk ǽnd ðɛ́rfɔ̀r rivlésmənts hǽv tú dí fáwnd. əntɪ́l dɛ́n wí ɒ́l hǽv tú tɒ́k lájk dí dʒəmékənz
  • bajlǽb̀il - frɪ́kətɪvz (sí lɛ́zbiən)

ðə lɛ́tərz ə́v ðə ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t tʃéndʒ dəpɛ́ndɪŋ ɑ́n ðə wɛ́ðər, tájm, ǽnd mɛ́rətəl stǽtəs ə́v ðə rídər. ðɛ́rfɔ̀r, wɛ́n ə mɛ́rid pə́rsən sɛ́z, "d̚ tʲ dʲe̽ ɯ̽e̽ ɯ̽e̽ ɯ̽", ə sɪ́ŋgəl pə́rsən májt θɪ́ŋk hí mɛ́nt "e̝ ɹ̝ ˔tʷ dʷtˠ dˠ", lídɪŋ tú ə həlɛ́riəs mɪ̀səndərstǽndɪŋ! {{IPA|bí kɛ́rfəl wɛ́n jú jús ðə ɪ̀ntərnǽʃənəl fənɛ́tɪk ǽlfəbɛ̀t.

nɑ́t tú bí kənfjúzd wɪθ/[edit | edit source]

Nonsense on Uncyclopedia
AAAAAAAAA! | 01000010 01101001 01101110 01100001 01110010 01111001 | -- --- .-. ... . / -.-. --- -.. . | EBG13 | Arfenhouse | I18n |  : :.` .`: `. ` ` ` | sdrawkcab | Insert title here | 8.3 | Developers! | MD5 | v tbfgrynhujmik ;p.lm | All work and no play makes Jack a dull boy | Ekrpat | Kenny McCormick | Buffalo | Pfft pfft pss | My eybor i miin it omerow | pijot54pi5i559545ip4u | Lorem ipsum | [-]>[-]<<[->+>+<<">>[-]>[-]<<[->+>+<< | st* **i* *c | Contents (Nonsense) | Cluck! | Vandalism/example on wheels! | N_ V_w_ls | Blur | Scat | There is no article here | Xicotencatl II Axayacatl | Pikachu | Ự₦ⓘ₡ợ₫ḝ | DESUDESU | SLAPPALLAPPA LAPPALLAPPA CACATONEDITUCAN | KillBillYillAirrDill

/siː ɔːlsoʊ̯/[edit | edit source]

How to:Read the IPA