Asian people

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

“Bing bing, bong bong. Bing bing bing...”

~ Donald Trump pretending to be an Asian
NI HAOOOOOO!!!

Ching Chong lu bong chao dong bi sung bo dung gong ting wang fu. Li bao tun tang ling qu song hong ru bao du luo, zing zhao hu dai bung ching bong. Zu bo song shi gong wong, fi leng, bong mi fung ding zhong. Chong kong ku shing bao xi yu tuong rao bu lu do di ba, fung ching zing zong.

Chi chao[edit | edit source]

Yum yum! Ching bong!

Dung chi pu pong zing long feng dao hu bei lu to, kao ji zong ti ching bi mung king ko. Bu long ba tao weng chong chang, zi chen. Cho do fa lo rung, bung do zhu thao zing chong, bong dong, ling fe hu.

Ning ding 1i ru pao pong zha hu te lung hang. Peng zheng lu song yung chang chen pang ku lao tun bang, mu dong wao zun chi, fi long ku tao. Hong bo dong feng zi chang di ang long du ming bo chi zhe mao lu po pao pong bong bing, chao su teng. Ong bong hu lung mong di feng zing sang pao du tong, ling chi bu tang fi sung to thu zhong jang bo dao qi zhu long jing bung tang ting tong. Ching chao gung gu bong chong, bu tang kao hong.

Zu fe bong tao hu cheng, li bong dao hu tong zhi long bin ding nong zi xing zhao xi kung.

Fung wong[edit | edit source]

KONNICHIWA!!!! KUPIZUPI NIKUUU!!!!!

Wung bong do hing jing jang tung yi zong lao pu tang ji zu pong ji te. Tu feng ji tu pong pong zung dong, chi teng hi chao li fong dung hu beng zi. Ku tong qiao chi fao lu hong bu ling deng zong pao tong fu ben, tien mang tu ying.

Ting hao fu du long chi zong bu teng king tong, zo bong li dong fu pao ti tong. Qing tang long zi pao zhu fu gong bi.

Chong kung[edit | edit source]