Talk:AAAAAAAAA!

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

AAAA AA AAA AAAA AAAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAA!.
AAAA AA AAA A AAAAA AAA AAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAA AAAA AAA AAA AAAA AAAAA. AA AAAA AAA AAAAAAA AAAA AAA AAAAAA AAAA AAAA.
AAA A AAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA AAAAAAA AA AAAA AAAAA, AAAAAA AAA AAA AAAAA AAAAAAA.

AAAAAAA AAAAAAAA


Bloink1 solid.png
AAAA AAAAAAA AAA AAAAAAAAA AAA AAAAAAAA AA AAAAA A, AAAA.
AAA AAAAAA AA AAA AAAAAAAAAA AAA April fools.
Bloink1 solid.png
AAAA AAAAAAA AAA AAAAAAAAA AAA AAAAAAAA AA AAAAAA AA, AAAA.
AAA AAAAAA AA AAA AAAAAAAAAA AAA Keep.

A AAAA

AAAAAAAAA!rchives A A A A A A A
AAAAAAAAAAAAAA

Contents

Sweetie Belle Derelle[edit]

This article needs her

70.124.192.124 05:40, September 18, 2011 (UTC)

<pinkiepie>Hey! That's what I said!</pinkiepie>
TheBeatfox 22:28, September 18, 2011 (UTC)

I added a picture of Sweetie Derelle. Sweetie Derelle.gif --Biglulu 06:09, January 15, 2012 (UTC)

Needs moar pictures[edit]

I created the picture to the...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........aaaaaaaaaaaaaa....aaaaaaaaaaaaaaaa...... right with my mad MS Paaaaaaaaaaaaaint skillz. Could someone please put it in the article as it is restricted for me? Thaaaaaaaaaaaanks.

AAAAAAAAA!!!

I also put it in the image gallery. MUCH LOLS!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayeah

AA[edit]

AAAA AAAAA AAAAA AAAA AAA AA AA AA AAAAAAAAAAA AAAA AAAAA A AAAAA AAAAAAA AA AAA AAAA AAAAAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 03:05, 21 August 2009 (UTC)

A?

AAA A[edit]

AAAA A A AAA A AAA AA AAA A AAAAA:

5afc148312953575978540260c5c7af2.png

AAAA AAAAAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb AAAA AAA AAAA A. A A AAAAAA A AAAA A AAAA AAAAA AAAA AAAA AAAAAA AAAA.

ÁÁÃÄÂÅÂÅÃ ÂÅÄÂÁÃÅ[edit]

Ä ÄÁÅÁ ÄÅÅÃ ÁÄÅÂ ÁÅÅÃÂÄÁÅÂÄÁÄÁÃÃÄÂ ÁÅÂÅÁÃÂÅÄ ÅÁÁÃÄÄÁÂÃÃÃÄÂ ÁÄÃÁÂ ÂÄÃÃÃÄÄÂÅÅÅÁÂÂÄÁÁ ÁÄÅÄÂÃÄ ÂÂÂÂÅÂÄÅÃÃÂÄAÂÁÁÂÄÂÅÂÄÅÂÃÄÅ ÃÄÁÁÃÁÂÅÃÁÂÅÅÂÅÂÅÂÁÄ ÂÄÂÁÂÂ ÄÂÃ ÂÅÃÁÂÄ Å ÃÅ ÁÄÅÁÄ ÃÅÂ ÂÃ ÅÂÃÂ ÅÃÅ ÅÅÁÂÄÁ ÄÅÁÃÁÃÃÁÁÃÄÄÁÃÄÅÄÄ ÃÁÂÅÁÄÂÃÄÅÂÄÂÄÄÂÂÂÅÁÂÄÄÃÁÂÃÁÅÅÃÂÄÄÄÃÂÄÁÄÄÃÁÁÅÂÂÁÂÁÅÄÃ ÅÄÅÄ Å ÃÄÅÅÂÅÅÅÄÁ ÃÄÄÁÄÂÄÃÅÁÄÃÅÅÃ ÄÅÄAÅ ÄÁÃÄÃÂÃÃÂÄÄÃÂ ÂÃÅÄÅÅÄ ÄÅÅÄ ÄÁÂÃÄÂÂÁÄ ÃÂÁÄÅÅÅÁÅÄÂÁ Boo ÅÃÁÄÄ ÂÅÄÄÃÂ ÅÃÃÂ ÁÁ ÄÃÄÅÄÃ ÅÅÁÂÄÄÃÃ ÅÁÅÃ ÁÃÃÃÄÄÂÅÅÃÄ ÁÁÃÅÂÅÂÃÄÂÂÁ ÃÃÂÁ ÄÄ ÄÅ ÄÃ Á ÃÅÅÅ ÁÂÃÄÂÅ ÄÄÅÄÃÅÁÄÄÄÅ ÄÁÃÃÅ ÂÂÅÂÂÁ Ä Á ÂÃÄÄÃÂÅÅÄÁÂÂÃÃÅÁÁÅ ÁÂÁÂÃÄ ÅÅÅÅÁÄÁÅ ÄÅÃÃÂÄÅ ÅÄ Á ÄÂÁ ÃÃÅÅÂ ÂÃÃÃÃ Ä ÂÃÁÄÁÅÁÃÃÁÂÁÅÂÃÃÁÃ Ä Ã ÂÅÂÃÄÃÂ ÁÄÅÄÅÅÄÁÃÅÄ ÁÄÁÄÅÄÁÄÂÂÄÄÁÂÄÁÁ ÅÃÄÁÂ ÄÄÄÁ ÄÅÁÁÁÅÃÁÁÂÁ ÅÅÃÂÂÃ ÄÂÁÃÄÅÅÂÃÃÃ ÅÂÅÁÂÂÂÅÁÅÃÃÃÄÄÁ ÄÂÂÄÂÁÄÃAÂÁ ÄÅÂ Á ÄÃ Ä Å ÁÃÁÂÅ ÅÃÄÅÄÂÄÂÂÅÅÅÂ ÁÁÅÅÄÄ ÃÄÂÂÅÃÂÂÄÅÃÃÂ ÁÃÅÃÄÁÄÁÃÁÅÁÁÁÂÂÄÂ ÅÅÅÂÁ ÃÄ ÅAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÅÄÂÂÁÁ Å ÅÁÃÂÅÄÂÄÃÅÄÃÅÃÃ ÅÁÁÃÅÅÄÃÃÂÁÁÂÃ ÄÃÃ ÄÅÃÃÂÄÅÄÁÄ ÅÂÁÅÁÅÁAÃÂÃÄÃÂÄÃÄÁÄÅÅÁÃÄÅÃÂ ÂÂÂÁÄÂÄÂÄÂÁÂÂÄÃÃÁÁÄÄÁÃÁÄÃÅÄÂÅÅÁÅÁÁÂÃ ÃÁÅÅÄÃ Ä ÄÃÄÁÃÂÅÄÂÁÅÅ ÁÃ ÄÁÁÅÂÅÃÃ ÂÃÅ ÁÅÂÄ ÁÂÅÂÁÅÅÅÅÁÄÄÅÁÄÅ ÁÃÁÅÄÄ ÄÁÂÁÃÅ ÃÂÃÃÃ ÁÄÄÂÁÃÂÅÃÂÄÅÃÄÁÄÃÄÂÂÃÄÂÅÂÂÂÁÄÅÄ ÃÄÃÂÅÅÄÅÂÄÃÄÅÂÁÅÄÁÂÃÄ Â ÂÄÃÅÁÃÄÅÃÁ ÄÅÄÂÁÅÃÁ ÁÄÃÂÄ ÁÂÂÄÂ ÃÅ ÄÂÂÅ ÄÃAÂÅÂÄÁÄÅÃ ÅÁÃÂÂÃÂ ÅÅÃÂ ÄÃÃÂÅÁÃÅÂÄÄÃÃÄÃÅÂÃÃÁÅÂÅÁÄÂÂÃ Å ÂÄÂÄÅÁ ÁÁÃÂÃÃÅÁÁÂÅÁÄÄÅÁÁ ÄÁÂÃÅÃÄÄÅÅÂÄÂÄÅ ÅÂÅÄÁ ÂÁÅÄ ÅÁÃ ÁÁ Å ÃÃÂÄÃ ÄÅÂÂÂÃÃÃÂÃ ÅÂÁ Ä ÄÅÅÂÂ ÅÂÁÄÄÅÅÄÄÅÅ ÃÂÅÁÃÄÃÃÃ ÂÄÄÄÂÄÃÅÁÅÄÃÅÄÃÅÅ ÃÅÅÃÄÄÅÅÁÃÁÃÄÃÁ ÅÂÅÅÅÅÅÃÁÄÂÅÅ ÃÃÃ ÃÅÁ ÄÃ ÂÄÂÂ ÂÅÄÂÁÂÁÁÄ ÁÃÂÂ ÅÅÃ ÄÅÁÂÁÂ ÄÁÄÅÃÅÁÄÅÂÃAÁÅÅÄÃÂÃÄÁÂÁÁÁÁÃÁÅÂÅÅÄÃÃÃÃÅ ÅÄÃÃÃÃÃ Ä Ã ÅÅÂÃÅÅÁ ÃÄÂÃÅÅÅÅÃÃÂÂ ÂÂÅÄÃÁ ÁÁÂÂÄÄÅÅÃÃÅÅÂÃ ÄÃÅÂ ÃÅÁÃ ÁÁÂÁÅÁÅÂÃÁÃÂÂÂÂÃÂÃÅÅÄÅÂÄÅ ÂÁÁÃ ÂÅÄÁÂÃ ÅÅÁÃÅÂÂÄÃÂÅÄÃÄÅÃÁÃÂÅÅÅÁÂÁÄÃÃÃÂÄÁÃÅÂÁÄÃÂÄÂÅÄÅÄÁÅ Å ÃÅ ÅÂÃÂÄÃÅ ÁÄÄÄÃ ÃÄÅÃ ÄÂÃÂÁÁ ÅÂÄ ÅÂÂÁÅÅ ÄÁÃÅÁÄÂÃÄÅÂÄÂÂÃÁÃÁÃÁÅÂÄÂÃÄÂ ÅÁ ÂÄ ÁÁ Á ÃÂÄÄ Å ÁÂÄ ÅÃÃÄÄÁÃÄ ÁÂÅÂÅÃÅÅÄÄÂÅÁÅÄÃÁÁÂÃÅÂÂÁÃÄÁÄÄÂÅÄÂÃÅÅÂÅÅ ÄÂ ÂÂÂÁÂÁÅÄÂÅ ÃÁÂÃÄÄÅÄ ÄÅÃÅÁÂÃÄ Ã Ä ÁÂÃÂÂÂ ÁÁÁ ÃÅÅÄÁÄÁÃÅÃ ÄÄÂÅÁÄÃÄÂÂÂÂÂÅÂÁ ÃÄÁÄÃÂ Ä Å ÃÄÅÅÁÃÃÅÃÂÂÂÅÃÂÅÁ Â ÁÁAÃÅÁÁÁÃ ÄÂÃÅÃÅÃÂ Å ÁÃÁÅÂÄ ÄÃÄÁÅÂÁÁÃ Ä ÅÁ ÅÅÁÁÃÅÅÃÃÄÃÅÄÅÂÅÅÄ ÄÄÅÃÁÄÄÁÂÄÄ ÁÂÅÂ ÃÁ ÃÂÁÂÄ Á ÃÃÁÁÁÃÄÄÃÅÄÃÅÁÃÁÁÃÄÁÄÅÃ ÂÃÄÄÁÄÄÁÂÁÂÄÁÅ ÁÂÁÁÂ ÃÄÅÃÁÅÅÄÁÁÁÅÅ ÄÄ ÁÁÃÄAÅÂÅÃ ÂÅÄÂÁÃÅ ÁÃÁÁÅ ÅÅÁÂÄÃÂÅ ÂÂÃÄÂÃÂÄÂÁÁÂÁÅÅÅÁÁ ÁÁÃÅÁ ÅÃÃÃÁÁÄÃÁÄÁÂÂÂÁÅÄÂÄ Á ÃÄÂÃÄÄÂÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÃÃ ÅÄÃÂÄÂÂÅÁÁ ÁÂÃÃÁ ÂÂ Á

A+A-AxAa=AA

Foxtrot AAAAAAAAA! Comic[edit]

{{editprotected}} I found this cartoon over on the foxtrot page, it made me think of this article. Its protected but maybe someone could add the image? --69.234.119.8 22:37, 14 July 2009 (UTC)

This is a normal Foxtrot Comic Strip.
AAAA AA A AAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA AAAAAA!

AAA!!![edit]

AA AAAA AAAAAAA AAAAAAAA A AAaAA AA AAAA AAAAA AAAAAAA AA AAAAA AAAA AAAAAAAAA AAAAA AAAAAA A AAAAAA A AAAAAAAAA AA AAA !

AAA AA AAA![edit]

AAAA AAA AAAAAAAA AA AAA AAAAAAAAA AAAAA AAAA AA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA A A AAA AAAAAA AAAAAAAAA AAAA A AAA AAAA AA AAAA AAAAA

AAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA[edit]

{{editprotected}} AAAAAAA AA A AAAAAA AAAAA AAAA AAAAAAA AAA Image:Bouncywikilogo.gif AAAAA AAA AAAA AA AAA AA AAAAAA AAAAAAA AAA AAA AA AA AAAAAA AAAA AA AAAA AAAAAAA AAAAA AAAA AAAAA AAAA AAA AAAAA AA AAA AAAAA AAA AAAA AAAAAAAA AA AA AAAAAA AAA AAAA <div style="float: left;"> [[Image:Bouncywikilogo.gif|60px]]</div> to <div style="float: left;"> [[Image:Bouncywikilogo.gif|58px]]</div>. A AAAA A AAAAA AA AA AAAAAA AA A AAAAA AAAA AAA AAAAAA AA AAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAA --Pleb- Sawblade5 [citation needed] ( yell | FAQ | I did this ) 15:28, 9 January 2009 (UTC)

Edit Protected Requested[edit]

{{editprotected}} I think that we need to add this page to the . category 'Things not to Google'. Apocalypse r 04:15, 2 February 2009 (UTC)


Can we fit this image [1] in there somewhere?

B[edit]

anyone want to sneakily add a b in there?....or would that ruin it? :P-- dagrimdialer619 1336.999992 03:33, 12 January 2009 (UTC)

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMrCleveland 18:25, 12 January 2009 (UTC)

omg teh funiest thing evar

lol wut?[edit]

lol wut?

YASRS! ---- Grue Jammy.gifCaptain Nerd(Talk)Grue Jammy.gif

AAAAAAAAAAAAAA!![edit]

AAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAA AAAAAAA AAAAA. AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA.Saberwolf116 22:00, 4 February 2009 (UTC)

AAAAAAAAAA? AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA A AAAAAAA! AAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAA. AAAAAAAAAAAAA?

--Wanbliwakita5 19:16, 15 February 2009 (UTC)

This article...[edit]

...has been brought to you by the letter "D", and the number Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle e^2}

--Aethix 03:33, 5 February 2009 (UTC)

Franz Ferdinand's AAAAAAAAA![edit]

Franz Ferdinand AAAAAAAAA.jpg

I did this... nice? --Stormwatch 04:07, 13 February 2009 (UTC)

jsdaklfsdhfjdklshgfdhgfhfghgfhgfhgf

ああああああああああああああああああああああああ[edit]

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

Thank you --75.107.249.52 23:57, 16 February 2009 (UTC)

QUIT FUCKING DELETING PICTURES FROM THE ARTICLE[edit]

Like the AAAAAAA cassette. That was the funniest one and you fags deleted it.

- I agree, it's a shame that so much good stuff is deleted from this article.. If you have something new, just add it to the end, you don't need to replace what's already on there. 80.194.146.58 11:25, May 25, 2010 (UTC)

Logo problem[edit]

Bouncywikilogo.gif

Um, this logo doesn't have AAAAAAA's on it. And it's in the article. --71.119.56.157 06:19, 12 March 2009 (UTC)

Exactly my point. I don't have photoshop so I can't do it, but I'm sure that someone around here would be able to do it. --Scouto2 14:05, 10 July 2009 (UTC)

Is there a way to make this all a's?

No_Wikipedia.png
Wikipedia doesn't have a proper article about AAAAAAAAA!. It really wouldn't help those so-called experts by writing one either.

MrCleveland 18:22, 18 August 2009 (UTC)


Why not try using File:WikipediAAAAAAA.PNG and modding it to get a funny logo just like the way the Wikipedia logo was modded to get the funny logos in {{Wikipedia}}?

WikipediAAAAAAA.PNG
AAA AAAAA AAAAAAAA AAAAAAA AAAAAA, AAA AA-AAAAA AAAAAAA AA AAAAAAAA AAAAA AAAA AAAA AA AAAA AAAAAA A.

--218.186.15.10 09:44, December 17, 2011 (UTC)

Yes I searched for something like that and I found it. The problem is I can't edit this article.

Alex Devens 15:32, February 24, 2012 (UTC)

P.S. File:WikipediAAAAAAA.PNG

Alex Devens: Also post a link to it here instead of just saying "Yes I searched for something like that and I found it" since it isn't visible in the article. --218.186.15.10 12:25, April 29, 2012 (UTC)

AAAAAAAA (youtube)[edit]

[[Image:clown attack.jpeg|thumb|AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA]]

I found this AAAAAAAAA! On YoutubeMrCleveland 18:04, January 3, 2010 (UTC)

AAAAAAAAAAAA- My eyes[edit]

So is this featured or what? --I like pie... I just happen to... really!/Spam me/Spam doesn't taste as good as pie 04:55, 2 May 2009 (UTC)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!![edit]

Needs a quote. ---- Grue Jammy.gifCaptain Nerd(Talk)Grue Jammy.gif

eye chart[edit]

Has numbers on it. It should only have AAAAAA's

A. A. AAAAAAA

AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!![edit]

Isn't this article about the game 'AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!!'? -- 83.180.17.126 07:22, 9 May 2009 (UTC)

AAAA AAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAA AAA AAAAAAA[edit]

AAA AAA AAAAAAA AAAAAAAA. AAAA AAA AAA AAAAAAAA AAA AAA AAA AAAA AAAAAAA AA. AAAAA AA:AA, A AAA AAAA (AAA)

CUT IT OUT!![edit]

People who are just going AAAAAA! AA AAA AA AAAA!! It's been done, in case you haven't noticed. Thank you.

AAAAAA A AAA AAAAAA AAA AAAA A AAA AAAA AAAAAAA!!!!

AA'A AAAA A AAAA... AA AAAAAA

AAAAAA? AA.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAA![edit]

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?

AAAAAAAAAAA!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa[edit]

The fact that you fags actually have good grammar makes me AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAA!!!! --Chronarion 07:25, 26 June 2009 (UTC)

No the straight, people, have grammer good. I's suck. spells: too?    Orian57    Talk   Union pink.jpg 17:59 26 June 2009

AAAAAAAAA AAAAAAAAA[edit]

A AAAAA A AAAA AAAAAAAAA AAA AA AA AAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA A A (AAA A++ AAAAAA). AAA AAAA AA AAAAAAAAAA AA AAA AA AA AAA AAAAAA.

#AAAAAA AAA_AAAAAA AAAA
AAAA AAAAAAAAA(AAA *AAA, AAA AAAAAAAA) {
  AAA AAA, AAA[AAA_AAAAAA], AAA[AAA_AAAAAA], A=A, A, A;
  AAA[A]=A; AAA[A]=AAAAAAAA;
  AAAAA (A>=A) {
    A=AAA[A]; A=AAA[A]-A;
    AA (A<A) {
      AAA=AAA[A];
      AA (A==AAA_AAAAAA-A) AAAAAA AAAAA;
      AAAAA (A<A) {
        AAAAA (AAA[A]>=AAA && A<A) A--; AA (A<A) AAA[A++]=AAA[A];
        AAAAA (AAA[A]<=AAA && A<A) A++; AA (A<A) AAA[A--]=AAA[A];
      }
      AAA[A]=AAA; AAA[A+A]=A+A; AAA[A+A]=AAA[A]; AAA[A++]=A;
    }
    AAAA {
      A--;
    }
  }
  AAAAAA AAAA;
}
Whut?    Orian57    Talk   Union pink.jpg 17:57 26 June 2009
Don't you see it? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Sir SockySexy girls.jpg Mermaid with dolphin.jpg Tired Marilyn Monroe.jpg (talk) (stalk)Magnemite.gif Icons-flag-be.png GUN SotM UotM PMotM UotYPotM WotM 23:05, 26 June 2009 (UTC)

The new picture...[edit]

The new picture has letters other than A in it. This is a rather unfortunate blemish to the article in my opinion. Therefore, I motion that it should either be removed or edited to have all the letters replaced with A's. -- Aethix ~ Talk|Contributions|My project Kirbywave2.gif 20:53, 28 June 2009 (UTC)

I find a B !!!--79.47.242.123 21:49, 29 June 2009 (UTC)

A AhAnA tAe mAAn AsAA!!e As jAstAtAAt it's tAA smAAA. AAAAAAA! Sir SockySexy girls.jpg Mermaid with dolphin.jpg Tired Marilyn Monroe.jpg (talk) (stalk)Magnemite.gif Icons-flag-be.png GUN SotM UotM PMotM UotYPotM WotM 22:28, 30 June 2009 (UTC)


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!IT MAKES NOSENSE!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!--Killer 3.14 14:18, 4 August 2009 (UTC)

AAAAAAA!!AAAAAAAAAAAA!!AAAAA!AAAAAAA!!

?[edit]

How would someone vadalize this page? Put a "B" in it? lol Da man360 HAPPY 21:52, 5 August 2009!

Fry: Don't worry, Bender: there's no such thing as B. -kotra 00:19, September 12, 2009 (UTC)


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SHELBY WAZZZZ HERE!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AAAA:AAAA AAA A[edit]

AAA AAAA AAAAAA AAAAA AA AAA, AA'A AAAAAA AAAA! AA AAAAAA

AAAA AAAAAAA AAA AAAA. —AAAAAAAAAAAA AA:AA, AA AAAA AAAA (AAA)

A Rainbow AAAAAAAAA[edit]

I thought that The AAAAAAAAA Page should have this....MrCleveland 20:13, 26 August 2009 (UTC)AAAAAAAAA!
AAAAAAAAA!
AAAAAAAAA!
AAAAAAAAA!
AAAAAAAAA!
AAAAAAAAA!
AAAAAAAAA!


It's AAA pride.

I'd add that if I could edit the page. :|

tildetildetildetilde

Alex Devens 15:45, February 24, 2012 (UTC)

AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!![edit]

What the hell? http://www.youtube.com/watch?v=jHoSbH1n6z4

AAA[edit]

AAA AA* AA AAA AAAA AA AAAAAAA? AA... AA AAA AAAA AA AAAA.... AAA* AAA AAAA AAA A AA? AA AAAA AAA AA AAAAAA AA AAAA AAA AAAA AAAA...AAAA AAAAA AAAA AAAAA AA A AAAAA...AAAAAA AA AAAAA AAA AAAA AAA AAA AAAAA AAA AAA

AAAA![edit]

AAAAA! reveiw.JPG

AAAAceptance Video[edit]

Hey, this is a wicked funny video. It can be altered if you simply change the URL. I think it would be great in the article.
tinyurl.com/GreatAAAA AAAA

For anyone who is weary of TinyURL, here's the original.
AAAA

AAAAAAAAAAA AA A, A++, A#, AAAAAAAAA AAA AAAA[edit]

AAAAAA AA A AAAAAAAA A AAA:

#AAAAAAA <AAAAA.A>
AAA AAAA()
{
  AAAAAA("AAAAA AAAAA!\A");
  AAAAAA A;
}

AAA AAAA AA A++ AA AAAAAAA:

#AAAAAAA <AAAAAAAA.A>
AAA AAAA()
{
  AAAA << "AAAAA AAAAA!\A";
  AAAAAA A;
}

AA AAAA AA AAAA AAAAAA AA AAAAA AA A#:

AAAAA AAAAAA;
AAAAA AAAAAA.AA;
AAAAAA AAAAA AAAAAAA
{
  AAAAAA AAAAAA AAA AAAA(AAAAAA[] AAAA)
  {
    AAAAAAA.AAAAAAAAAA("AAAAA AAAAA!");
    AAAAAA A;
  }
}

AAA AAA AA AAAAAAAAA:

.AAAA
AAA AA
AAA AA
AAA AA, AAAAAAAA
AAA AA, AAA
AAA AA
AAA AA, AAAAA
AAA AA
.AAAA
AAAAAAAA AA "AAAAA AAAAA!", AAA, AAA, AAA

AAA AA AAAAAAA AAA AAAA AAAA, AA AAAA:

(AAA (AAAAAA A AAA A))
(AA A AAA (AA A A))
(((AA (A AA)) A (AA ("AAAA AAA!") AAAAA) AA) A A AA)
(AAAAAAAAA!!!!!)
 • AAAAAAAA, AAA A++ AAAAAAA AAAAAA AAA AAA "#AAAAAAA <AAAAAAAA.A>", AAA AAAAAA " #AAAAAAA <AAAAAAAA>". - Sikon 03:33, October 14, 2009 (UTC)

AAAAAAAA AAAAAAAA (Beheaded Kamikaze)[edit]

A AAAAA AAAAAAA A AAAAAAA AA A AAAAAAAA AAAAAAAA AAAA AAAAAAA AAA, AAA AAAAAAAAAA AA AA AAA AAAAAAAA AA AAA AAAA, AAAAA AA A AAAA AAAAAAAA AA AAA AAAAAAA! *BOOM* (I think putting a picture of a Beheaded Kamikaze from Serious Sam, and presenting it as the inventor of the code, would be a good addition to the article.)

AAAAAAAA[edit]

AA  AA  AAAA  AA    AA   AA    AAAAAAA AA  AA AAAAAAA AAAAAAA A
AA  AA AAA AAA AA    AA  AA    AA    AA  AA  A    A  A
AA  AA AAA  AAA AA     AA AA    A    AA  AA  A    A  A
AAAAAAAA AAA  AAA AA     AAA     AAAAAAAA AAAAAAAA  A    A  A
AA  AA AAA  AAA AA      A         A AA  AA  A    A  A
AA  AA AAA AAA AA      A        AA AA  AA  A    A
AA  AA  AAAA  AAAAAAAA   A     AAAAAAA AA  AA AAAAAAA  A  A
AA  A  AA AA  AA    A   AAAAAAA  AAAAAAA AA  AA AAAAAAAA   AAAAAAAA AA  AA AAAAAA AA  AA A

AAAAAAAAAAAAAAAAA!

AA  A  AA AA  AA   A A    A     A  AA  AA A      A    AA  AA A   A AA AA
AA  A  AA AA  AA   A  A    A     A  AA  AA A      A    AA  AA A    AA AA
AA  A  AA AAAAAAAA  AAAAAAA   A     A  AAAAAAAA AAAAA    AAAAA  AA  AA A    AAA
AA  A  AA AA  AA  A    A   A     A  AA  AA A      A    AA  AA A    AA AA
 AA A AA AA  AA A     A  A     A  AA  AA A      A     AA AA A   A AA AA
 AAAAAAA  AA  AA A      A  A     A  AA  AA AAAAAAAA   A     AAAA  AAAAAA AA  AA

AAAA AAA AAA AAAAA AA AAAA? --AAAAAAAAAAA 11:41, June 1, 2011 (UTC)

How 'bout ou make a separate article where you do it with the letters?

Alex Devens 15:43, February 24, 2012 (UTC)

Or I call what you did right there AAAAAAAAAAAAASCII! ;)

tildetildetildetilde

Alex Devens 15:43, February 24, 2012 (UTC)

Video?[edit]

I found this video on Youtube and it is PERFECT for this article!


What do you think of..... THIS!!!!!!!!!


Pokémon Emerald hack? --SadisticWolf 14:45, June 11, 2010 (UTC)

or THUS:


ÅÅÅÅÅ[edit]

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ Mr.Explanationmark 10:55, July 17, 2010 (UTC)

Picture Suggestion[edit]

I really think this picture would fit well in this article, but I dont have permission add it myself: KrevNasty 15:23, November 6, 2009 (UTC) Eeeeeeeek.JPG


Hi, please, someone adds it:AAAAAAAAA! in sidebar. thank u!--Cugino di mio cugino 15:22, November 20, 2009 (UTC)

motivatoree818450b9e6e615ce1bec6a077ebc7c564ad399.jpg Done. Unidentified_User 19:54, October 29, 2012 (UTC)

I fixed the Table of Contents[edit]

One bit was out of order and there were some headlines that weren't included. Unless they're left deliberately omitted for some reason, I request that the current ToC be replaced with this. --Andorin Kato 00:26, December 1, 2009 (UTC)

<table border="0" id="toc"><tr id="toctitle"><td align="center">
'''A<small>AAAA AA </small>A<small>AAAAAAA</small>
''' [<small><span title="AAAAAAAAAAAAA!" style="cursor: pointer; color: 
#002bb8; text-decoration:underline">AAAA</span></small>]</td></tr><tr id="tocinside"><td>
<div class="tocline">[[#AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA|A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA]]</div>
<div class="tocindent">
<p>[[#AAAAAAAAA|A.A AAAAAAAAA]]<br />
[[#AAAA|A.A AAAA]]<br />
</p>
</div>
<div class="tocline">[[#AAAAAAAAA_2|A AAAAAAAAA]]<br /></div>
<div class="tocindent">
<p>[[#AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_2|A.A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA]]<br />
</p>
</div>
<div class="tocline">[[#AAAAAA(A): AAAAA AA AAA AA AAAAAA AAAAA?|A AAAAAA(A): AAAAA AA AAA AA AAAAAA AAAAA?]]</div>
<div class="tocline">[[#AA AA AA AA AA|A AA AA AA AA AA]]</div>
<div class="tocline">[[#AAAAA|A AAAAA]]</div>
<div class="tocline">[[#AAAAAA AAAAAA (A.A.A AAAAAA AAAAAAAA)|A AAAAAA AAAAAA (A.A.A AAAAAA AAAAAAAA)]]</div>
<div class="toclindent">
<p>[[#AA AAA AAAA AA AAAAA AAAAAAA AAAAAAA?|A.A AA AAA AAAA AA AAAAA AAAAAAA AAAAAAA?]]<br />
[[#AAAAA AAAAA|A.A AAAAA AAAAA]]
</p>
</div>
<div class="tocline">[[#AAAAA|A AAAAA]]</div>
<div class="tocline">[[#AAA_AAAA|A AAA AAAA]]<br /></div>
<div class="tocline">[[#AAAAAAAA_AAAAA|A AAAAAAAA AAAAA]]<br /></div>
</td></tr></table>

Comics[edit]

008_AAAAAAAAAAA.jpg

Hilarity Comics ----IsaacAA 10:21, December 6, 2009 (UTC)

Wiki Link[edit]

Bouncywikilogo.gif

For those without comedic tastes, the so-called experts at Wikipedia have an article about AAAAAAAAA.

I'm not joking! I went to wikipedia and when I put in a bunch of a's...that came up! (is there a way to make the wikipage be AAAAAAAAA and it relocates to AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!!-A Reckless Disregard for Gravity?MrCleveland 20:33, December 8, 2009 (UTC)

A?[edit]

Aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa AAAAAA A? AAAAAAAAaaaaaaaaaaa AAAAAAAAAAAaaa aaaaaaa a?

Ooooooo...

Enough of this bullshit[edit]

Stop linking to the AAAAAAA page where it's not necessary. Let it be by itself. If it's anywhere else, it's not funny, just stupid. -- Wilytank 9:20 December 23, 2009

AAAAAAAAA AAA AAAA AAAAAAA AAAAA? AAAA AAAAA AAAAA, AA´A AA. AAAAAAAAA AAAAA AAA AAAA AAA AAAAAAA.
HTBFANJS is a set of guidelines, not rules. You can link to the article as long as it fits the context of the link/article. Also, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA A AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! —Paizuri MUN Talkpage My Contributions 08:34, 13 February 2010 (UTC)

AAA A AAA AAAA?[edit]

AAAAAAAAA AAA AA AAAAA AAAAAAA AA AAAAAA. AAA AAAAAA AAAAA AAAA AAA AA AA AAAA AAAAAAAA. AA AAA AAAAA AA AAAAA AA AAAAAAAAAA AA A AAAA AA AAA AAAA AAAAA AA AAA AAAAAAA? -- AAA.AA.A.AAA A:AA AAAAAAA AA, AAAA

The text adventure[edit]

The text adventure: http://ifwiki.org/index.php/A_AAAAA_AAAAAAAAA

AAAAAAAAAAA[edit]

Denny's ad from Super Bowl[edit]

I just saw this last night and there can be so many AAAAAAAAAAAAA's on here....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB[edit]

My friend has suggested we need another letter in this page. I disagree. What's your view? (sorry) 202.161.84.118 10:06, March 26, 2010 (UTC)

My view is:

OTT3 09:55, March 26, 2010 (UTC)

Alog.JPG Madhava64 07:35, May 8, 2010 (UTC)

bAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaased on google results[edit]

Alog.JPG

Add category sggestion[edit]

Suggest adding this page to this list: http://en.uncyclopedia.co/wiki/Category:Pages_that_look_like_the_things_they%27re_about

ADD THIS, COOKLET.[edit]

Imsurethisisadupe.png

Ło kurwa.[edit]

Ło kurwa, aaaaaa! What the fuck is going on here? KURWA MAĆ! 95.49.13.57 11:57, July 22, 2010 (UTC)

Extra Link[edit]

Might want to try [2] as a hyperlink. --Arc Lumin 02:20, September 2, 2010 (UTC)

==

hmm[edit]

How is this shit funny?

Image suggestion[edit]

It has come to my attention that there is a distinct lack of Yume Nikki's Uboa character in here, who is well known for it's AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sound, please remedy this.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Matty406 18:39, October 20, 2010 (UTC)

--62.30.78.198 22:53, November 19, 2010 (UTC)== A A A A A A A A A A A ==

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  A A A A A A A A A A

A A A A A A A, A A A! A A A... A A A A A A A A A?!!! A A A. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jimbo Wales Bar[edit]

I think it's a shame - the entire page is in AAAAAAAAA and then there's Jimbo at the top in normal letters. Could we modify it and have the same ad in AAAAA?

If we want to stretch it, perhaps we could change the sidebar too.

AAAAAAA! --Jimbo Wales 01:19, December 26, 2010 (UTC)
Oh, what's this? A quote?
And... eh... meh. The sitenotice thing is just a temporary measure, so not much point, anyhow. Changing the sidebar, on the other hand, well... actually, why doesn't someone do that? Anyone can copy the page into userspace and tinker with it there, and once done, bribe some admin to put it in... but nobody has... 1234 ~ 16px-Pointy.png 01:43, 26 December 2010


SWF[edit]

Is there any way this can be included? I feel that it adds value and helps explain things. http://z0r.de/L/z0r-de_1712.swf

Missing characters[edit]

I think the Teletubby-like creatures from VVVVVV AAAAAA would be a good match. Or at the very least, a picture of Captain VAiridian about to die on spikes photoshopped to look like "A"s. Kind of fitting IMO, because the game is also a monoalphabetic title like this page. 134.39.58.33 17:39, March 1, 2011 (UTC)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA[edit]

AA AAAAAAA AAAAAAAAA AAA AAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAA

--Xaladar 04:30, April 7, 2011 (UTC) AAAA: A AAAAAA AA AAA AA AAAAAAAAA.

It's like I've uploaded an image for nothing[edit]

Replace the Wikipedia logo thing at the right to this image:

AAAAwikipedia.png

Because it fits. SWFlash

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB![edit]

BBB B B BBBBBBB BBB BB BBBBBB BBB BBBBB BBBB BBB BBBBBBBB BBBBB BBBB BBBB BBBBB BBBBBBBBB BBBBBBBBBBB BB B BBBBBBBBBBBBBB BBBBB BBBBBBBB BB BBB BBBBBBBBB B BBBBBBB BB B B B BBBBBB B BBBBBBBB BBBB BBBBBBB BBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBB BBBBBBB BBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBB BBB!!! --BBBBBB

CCCCC CCCC CC CCCCCCC CC C CCC CC CCCC C CC CCCCCCC CCC CCC --CC. CCCCCCCCCCCC 00:19, May 1, 2011 (UTC)
ππ πππππ ππ πππππ ππππ..... πππππππ πππππππ π!!!!! --πππππππππ
UUUU UUU UUUU UU UUU UUUU UU UUUUU?! --UUUUUUUUUUU (UUUU) 13:18, 10 October 2015 (UTC)
Yes.AAAAAAAAAAAAAAA (aaaaaaaaaaaaaaaaa) 04:25, 1 March 2017 (UTC)

JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ . JJJJJJJ JJJJJJ JJJJJJ! 47.19.52.21 (talk) 16:44, 3 December 2019 (UTC)

XXX XXXX XXX XXXXXXXX XX. XX XXXX XXXX XXXX XXXXXXX!!!! XX.XXX.XXX.XXX (XXXX) XX:XX, XX XXXXXXXX XXXX (XXX)

Dropping evaluation[edit]

There's been a drop of 0.1 in 6 months in the rating. If this goes on it will hit 0.0 in 23 years! Some urgent action is needed to prevent this! 85.77.111.244 09:09, May 5, 2011 (UTC) AA AAAAAAA!!!!! AA AAAA AAAAA AAAA AAAAAA AAAA AAAA AA AA AAAAAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAAAA AA AAAA AAA A AAA AAAAAAAAA!!!!! AAA AAAAAAAAA AAA AAAA AAAA AAA AAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAA AAAAAA AA AA AAAA!!!!! 11:15, May 25, 2011 (UTC)

Okay[edit]

What. The. Fuck? 216.64.172.165 17:13, May 18, 2011 (UTC)

Inside. Jokes. Are. All. The. Rage. --Mmm, πππππππππ... 23:07, May 18, 2011 (UTC)
AAA AA :AAAAAAAAAAAA
Yeah, get with it. --SanDemonMax 13:30, June 9, 2011 (UTC)

Boredom strikes[edit]

I'm schocked I didn't see this:

        A        AAAA
        AAA        AAAA
       AA AA       AAAA
       AA  AA       AAAA
      AA   AA      AAAA
      AA    AA      AAAA
     AA     AA     AAAA
     AA      AA     AAAA
    AA       AA    AAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAA    
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   
   AA          AA   AAAA
  AA           AA  AAAA
  AA            AA  AAAA

It's like, awesome! :O --SanDemonMax 13:30, June 9, 2011 (UTC)

Sweetie Belle Derelle[edit]

AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA A AA AAAAA AA AAAAA AAAA: AAAAAAAAAA AA AAAAA, AAA AAAAAAAAA A AAAAAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAA AAAAAAA. AAA AAAAAAAAAAA AAAA.

--TheBeatfox 01:48, August 4, 2011 (UTC)

No logo, no problems[edit]

Wiki(1).png What the logo should be Jishanpeter 15:31, August 12, 2011 (UTC)

No logo, no problems[edit]

Wiki(1).png What the logo should be Jishanpeter 15:31, August 12, 2011 (UTC)

AAAAA?[edit]

AA! AAA A AAAAA AAAA A AAAA A AAA A AAAA A:

 • Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \sum_{a=a}^{a} \, a(a) = a^a}

— Capitalis quadrata Y.SVG (talk) (contributions) 05:29, August 15, 2011 (UTC)

XD[edit]

LOL XD

ROFLCOPTER!!!11 -- Tinypony.gif Sir "TheSlyPony" Invariably certifiable. Rap sheet. [[::File:Sexy_twilight.jpeg|His shameless obsession.]] 23:28 September 19, 2011 (UTC)

AAAAAAAAA! - AAAAAAAAAAAA, AAA AAAAAAA-AAAA AAAAAAAAAAAA![edit]

If Wikis had direct access to the HTML header, I could have added <head><title>AAAAAAAAA! - AAAAAAAAAAAA, AAA AAAAAAA-AAAA AAAAAAAAAAAA!</title></head> to AAAAAAAAA! and <head><title>AAAA:AAAAAAAAA! - AAAAAAAAAAAA, AAA AAAAAAA-AAAA AAAAAAAAAAAA!</title></head> to Talk:AAAAAAAAA!, which changes the titles shown in the top of the web browser or as they are shown in search engines.

BBBBBBBB! BBBBBBBBB!!BBBBBBB-BBBBBBB!BBB[edit]

BBBBBBBB! BBBBBBBB B BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB! BBBBBBBBBBBBBBBBB! BBBBBBBBBBBBBBBBBBB C --ArcticWolfy 18:06, January 2, 2012 (UTC)

http://xkcd.com/1001/

QR AAAAAAAAA.png

Spartaaaaaaa.jpg[edit]

I reccomend use of this.

SuperArticleMaker3000

A[edit]

A--114.79.60.197 07:42, July 12, 2012 (UTC)

Add this video[edit]


BoctorRodotnik (talk) 23:41, July 29, 2012 (UTC)

What about this?[edit]

AAAAAerror.png

AAAAA[edit]

AAA AAAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAA, AAAAA AA AAA? AAAAA AAA AAAA AAAAA! AAAAAAA... --AA.AAA.AAA.AAA AA:AA, AAAAAAAA A, AAAA (AAA)

Edit request on 14 July 2013[edit]

{{editprotected}}

Please add the interwikis be:AAAAAAAAA!, cy:AAAAAAAAA! and ga:AAAAAAAAA!. Thank you. – Llwy-ar-lawr (talkcontribslogs) Uncyclopedia is a community site that anyone can contribute to. Discover, share and add your knowledge! UncyclopediaUncyclopediaIllogicopediai:fr:LogimalpediePaudurapedyjaFrithchiclipeidUncapaediaAbsurdopediaScotypedia 23:49, 14 July 2013 (UTC)

I think an admin has to do it. IFYMB! Talk to me baby! 23:51 14 July 2013
Yes. And I'm not one, so I'm requesting the edit rather than making it. – Llwy-ar-lawr (talkcontribslogs) Uncyclopedia is a community site that anyone can contribute to. Discover, share and add your knowledge! UncyclopediaUncyclopediaIllogicopediai:fr:LogimalpediePaudurapedyjaFrithchiclipeidUncapaediaAbsurdopediaScotypedia 23:55, 14 July 2013 (UTC)
Oh, okay. I'll get Hotadmin to do it on IRC. IFYMB! Talk to me baby! 23:56 14 July 2013
Done. Thanks for letting us know. --EMC [TALK] 00:18 Jul 15 2013

{{Editprotected}} Also, AAAAAAAAA! isn't good enough. Move this page to [[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!]] --108.35.51.90 18:22, 19 July 2013 (UTC)

Funny, but most likely won't fly. It's fine as it is – Llwy-ar-lawr (talkcontribslogs) Uncyclopedia is a community site that anyone can contribute to. Discover, share and add your knowledge! UncyclopediaUncyclopediaIllogicopediai:fr:LogimalpediePaudurapedyjaFrithchiclipeidUncapaediaAbsurdopediaScotypedia 01:45, 15 August 2013 (UTC)
Next person who suggests something this unfunny gets a special prize. ~ BB ~ (T) Icons-flag-us.pngSat, Jan 18 '14 9:54 (UTC)

Edit request on 15 August 2013[edit]

{{editprotected}} Please add sco:AAAAAAAAA! and simple:AAAAAAAAA!. – Llwy-ar-lawr (talkcontribslogs) Uncyclopedia is a community site that anyone can contribute to. Discover, share and add your knowledge! UncyclopediaUncyclopediaIllogicopediai:fr:LogimalpediePaudurapedyjaFrithchiclipeidUncapaediaAbsurdopediaScotypedia 01:45, 15 August 2013 (UTC)

Done. I think.  ~ BB ~ (T) Icons-flag-us.pngSat, Jan 18 '14 9:55 (UTC)

Can you collect correct?[edit]

zh-tw:吼吼吼吼吼 was deleted.

And,

<div id="featured-star" style="position: absolute; top: 6px; right: 80px;z-index:0;font-family:courier;text-align:right;width:20px">
[[File:ninjastar.png|20px|link={{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|oldid=5408937}}|AAAAAAA!]]
</div>

This link ( {{localurl:}} ) is wrong. --What here area team (会話 / 投稿記録 / ウィキペディア)

Here's the template for requesting edits, so this has a greater chance of getting done:
{{editprotected}}
Can't edit this page myself, but I will go about removing this iw from versions in other languages where they are not protected and/or I am an admin. – Llwy-ar-lawr (talkcontribslogs) Uncyclopedia is a community site that anyone can contribute to. Discover, share and add your knowledge! UncyclopediaUncyclopediaIllogicopediai:fr:LogimalpediePaudurapedyjaFrithchiclipeidUncapaediaAbsurdopediaScotypedia 11:52, 10 September 2013 (UTC)
Done. ~ BB ~ (T) Icons-flag-us.pngSat, Jan 18 '14 9:54 (UTC)

Edit the BFI template![edit]

The Bat Fuck Insane template should be upgraded to this in AAAAA!

Fucking signed, 209.221.90.250 18:11, 17 January 2014 (UTC)

I agree but I can't do anything about it. How about we say...
{{editprotected}}
...and someone should come by. – Llwy-ar-lawr (talkcontribslogs) 20:54, 17/01/2014Uncyclopedia is a community site that anyone can contribute to. Discover, share and add your knowledge! UncyclopediaUncyclopediaIllogicopediai:fr:LogimalpediePaudurapedyjaFrithchiclipeidUncapaediaAbsurdopediaScotypedia
Done. ~ BB ~ (T) Icons-flag-us.pngSat, Jan 18 '14 9:54 (UTC)

Image for this article[edit]

{{Editprotected}} In any part of the article, please add the following music-based joke: File:AAAAAAAAA music.PNG. It is a piece of music based around the note A, created by myself. Shatner's Bassoon (talk) 20:38, 24 August 2015 (UTC)

I think it's too smart :-). I think it would only work if the notes were all from the same octave. --Leverage (talk) 07:34, 27 August 2015 (UTC)
I would have thought that would be a bit boring. Shatner's Bassoon (give him a bollocking) 09:43, 27 August 2015 (UTC)
AA AAAAAAA A, AAAA AA AAAAAAA A AAAAA. Icons-flag-au.png MUN MyOwnBadSelf, The HMC Writer (talk - stalk - block) 10:53, 27 August 2015 (UTC)

Protected edit request on 10 October 2015[edit]

{{Editprotected}} Please add [[tl:AAAAAAAAA!]] to the article.

Thanks!
Stranger195 Philippines (talkcontribsguestbookwtaotmunf) 13:26, 10 October 2015 (UTC)

Done.  Cassandra  (talk09:46am  February 1, 2021

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnd some coaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaading is broken![edit]

I like to tell you guys thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat some of the coding of this AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArticle is broken. IDK if thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas meaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaant to be there. Now with thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaid. I pledge aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan elegance to the holy gods caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaled AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA XXx ch33kyscrublord360noscopsxdhd xXxXx (talk) 03:44, 16 July 2016 (UTC)

AAAAAAA AAAAAAA AAAAAA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA.[edit]

ÃAAAAAÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÆAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAA and AAAA AAAA aaaaaaaaaa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. AÅAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAAAAAAAA, or maybe AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Octaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazaaaaaaaacubaaaane (talk) 20:29, 15 February 2017 (UTC)

Some of the stuff on the page is borked, pls use the page fixing machine[edit]

i mean AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Could someone (who can edit this article) remove the error please?[edit]

For whatever reason I can't edit this article, but there are two math thingys that aren't working anymore. They weren't changed, and were fine before, but there must have been a software change and now they throw an error which disrupts the flow of the article since the error message is not AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

The lines causing the problem are:

<math>A = \frac{\frac{A}{A} (A_A + A_A) ^ A}{A \sqrt{A_A} - A ^ {-A} } * \frac{{\,}^A A}{A} A - A_A</math>

<math>A = A \int_A \left( A(A) - \frac{A}{A ^A} \vert A \vert^A \right) \;\mbox{A}(A) </math>

If you can fix them, so much the better. But just deleting them is quick and easy. Thanks in advance! Herostratus (talk) 23:23, 25 October 2018 (UTC)

AAAAAAAAAAAAA?[edit]

AAAAAAA AAAAA AAAA? 69.125.234.201 (talk) 12:07, 12 October 2019 (UTC)

AAAAAAAAAAA AA AAAAAAA AA?[edit]

AA AA AAAAAAAAA AAA AAAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

New vid[edit]

This

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA[edit]

--Thingy (talk) 15:52, 13 May 2020 (UTC)AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ଆଆଆଆଆଆଆଆଆ![edit]

ଆଆଆଆଆଆ ଆଆ ଆଆଆଆ ଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆ ଆଆଆ ଆଆ ଆ ଆଆଆଆଆଆଆ ଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆଆ ଆଆଆଆଆଆ

It is imperative[edit]

It is imperative that we get MTV Beach House Thom Yorke during Anyone Can Play Guitar screamin' a real fuckin' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA picture in there instead of dat weak lit'l babay...Thm is much more potent. Yay or nay, motherf***er? -signed mynameispoop909(not logged in)24.72.59.187 (talk) 19:58, 6 July 2020 (UTC)

AAAAAAAAAAAAAAA[edit]

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--Gale5050 Complain about me! 21:12, 17 September 2020 (UTC)

Protected Edit Request[edit]

{{editprotected}} Can we add 200 more AAAAAAAAAAAA's? --Gale5050 Complain about me! 15:11, 18 September 2020 (UTC)

Sure. User:Kev/s

Achive[edit]

Achive plz. Beer (talk) 17:19, 30 September 2020 (UTC)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?[edit]

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.--The Game (talk) 14:14, 11 October 2020 (UTC)

Important announcement[edit]

Paste this into the browser console on another website: Array.from(document.querySelectorAll("body *")).filter(i => i.children.length == 0 && i.innerText && i.tagName != "SCRIPT" && i.tagName != "STYLE").forEach(i => i.innerText = i.innerText.replace(/[a-zA-Z]/g, "A")) DoctorJones (talk) 00:12, 3 December 2020 (UTC)

AAAAAAAAA![edit]

AAAAA AAA AAAAAAAAA AA AAAAAAAAA! User:Kev/

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA[edit]

AAAAAAAAAAAAAAA, AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: A AAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAAAAAA, AAAA A AAA AAAAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAA AAAA A AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA, AAAAAAAA AA A AA AAA A AAAA AAAAAAAAA, AAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAAA AAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAA A

CCS[edit]

can ccs code make all the buttons like recent changes and edit and talk say AAAAAA too? —G.L.S. talk & stuff 12:36, 3 March 2021 (UTC)

I have a video[edit]

Agamemnon Counterpart would be perfect for this page! https://www.youtube.com/watch?v=ZqzESY7SIqU

Ok, while I'll admit I did enjoy that video, it unfortunately features several letters that aren't A. MrX blow me 13:52, 23 March 2021 (UTC)